ГОДИШНО СЪБРАНИЕ

На 25 март 2004 г. (Благовещение) от 18,00 часа в Гарнизонния стол – Варна в присъствието на 11членове-дарители се проведе редовното годишно Общо събрание на Фондация “Кор Кароли”
при следния
дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Фондацията за 2003 г.
2. Годишен счетоводен отчет и баланс на Фондацията за 2003 г.
3. Отчет на контрольора
4. Освобождаване от отговорност на председателя, членовете на Управителния съвет и контрольора за дейността им през 2003 г.
5.
Разни

След като изслуша докладите и обсъди дейността на Фондацията през 2003 г. Общото събрание взе следните РЕШЕНИЯ:

1. Приема с 10 гласа «за» и 1 «против» отчета на Управителния съвет за дейността на Фондацията през 2003 г. (Оспорено бе само спонсорирането на регатата «3-ти март».)
2. Приема с пълно единодушие счетоводния отчет на Фондацията за 2003 г. 
3. Приема с пълно единодушие отчета на контрольора за 2003 г.
4. Освобождава с 10 гласа «за» и 1 «против» от отговорност председателя, членовете на Управителния съвет и контрольора за дейността им през 2003 г.  
5. Възлага на Управителния съвет да проучи чия собственост е яхтата «Кор Кароли» и какви са възможностите Фондацията да придобие правата върху нея и отново да я пусне на вода
6. Одобрява с 10 гласа «за» и 1 «против» спонсорирането на регатата «3-ти март» през 2004 г. и възлага на Управителния съвет на Фондацията да подкрепи и догодина най-старата българска ветроходна регата.

9000 Варна, ул. Капитан Петко Войвода №19. Тел. 621186. Факс: 621190. e-mail: office@corcaroli.bg-sail.org